درس زندگی یک پدر به پسرش

متن جالبی دیدم حیفم اومد منتشر نکنم... 👈 پسری تصمیم به ازدواج می‌گیرد و لیستی از دوستانش را که بیش از ۵٠ نفر