متن جالبی دیدم حیفم اومد منتشر نکنم…

👈 پسری تصمیم به ازدواج می‌گیرد و لیستی از دوستانش را که بیش از ۵٠ نفر بودند، به پدرش می‌دهد و از او می‌خواهد که با دوستانش تماس بگیرد و آنها را برای روز عروسی دعوت کند!

پدر هم قبول می‌کند!

روز عروسی، پسر با تعجب می‌بیند که فقط ۵ نفر از دوستانش آنجا هستند، و بشدت ناراحت می‌شود!
به پدر می‌گوید:
من از شما خواستم تمام دوستانم رو دعوت کنید! اما اینها که فقط ۵ نفر هستند!

پدر به پسر می‌گوید:
اجازه بده تا توضیح بِدهم، چی شده!
من با تک تکشون تماس گرفتم! بهشون گفتم مشکلی برای تو پیش آمده و تو به کمک آنها احتیاج داری!! و از همشون خواستم که امروز اینجا باشند!
بنابر این!
پسرم! نگران نباش!
👈 دوستان واقعی تو، امروز همه اینجا هستند!

🔴 دوستان واقعی، سخت بدست می آیند!
👈 دوستان زیادی به زندگی هر کس می‌آیند و می‌روند! اما فقط دوستان واقعی می‌مانند!
👈 ما دوستی را از دست نمیدهیم! بلکه می‌فهمیم که چه کسانی دوست واقعی هستند!
👈 دوستان واقعی، چه در کنارت باشند و چه فرسنگها فاصله داشته باشند، همیشه با تو هستند و در قلبت هستند!
👈 بخاطر دوست واقعی است که عمیقاً می‌خندیم، کمتر گریه می‌کنیم و بیشتر لبخند می زنیم!
👈 دوستان واقعی هیچگاه خداحافظی نمی‌کنند! و هر وقت به حضور آنها نیاز داشته باشی، کنارت هستند!